PROGRAMI I TRANSPARENCËS I BANKËS SË SHQIPËRISË

Programi i transparencës së Bankës së Shqipërisë është hartuar dhe publikuar në përputhje me nenin 7, të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparent veprimtarinë e punës së Bankës së Shqipërisë, përmes paraqitjes së detajuar të tij dhe lehtësisht të kuptueshme në faqen zyrtare www.bankofalbania.org , si dhe përmes prezantimit në mjediset e pritjes së publikut.  

Përditësimi i Programit të Transparencës për Bankën e Shqipërisë  do të vijojë në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

Kategoritë e informacionit publik  pa kërkesë Baza ligjore

Dokumenti/

Përmbajtja
Afati kohor për publikim Mënyra e publikimit Struktura përgjegjëse

  Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik.

  

  Neni 7/1/a/d  

  Struktura miratuar me Vendim të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë

 

Funksionet   

  Pas miratimit nga Këshilli Mbikëqyrës  

Në faqen zyrtare  në Rubrikën “Rreth nesh/Struktura”

Struktura_Organizative/

Në faqen zyrtare  në Rubrikën “Rreth Bankës”

Rreth_Bankes/

Në faqen zyrtare në Rubrikën “Edukimi/Banka qendrore”

Botime_edukative/

Në faqen zyrtare në Rubrikën “Rreth Bankës/funksionet”

Funksionet/

Legjislacioni/Ligjet/

  Kabineti i Guvernatorit, Sekretariati i Këshillit Mbikëqyrës, Departamenti i Kërkimeve  

  Akte ndërkombëtare

ligje;

akte nënligjore;

dokument politikash;

dokument tjetër.

 

  

  Neni 7/1/b  

  Ligje

 

Akte Nënligjore

 

Kodi i Etikës

  

Dokument Politikash  

  Pas botimit në Fletoren Zyrtare/Buletinin Zyrtarë të Bankës së Shqipërisë

   

Në faqen zyrtare në Rubrikën “Legjislacioni”

Ligjet/

Aktet_nenligjore/

Statuti/

Në faqen zyrtare në rubrikën Botime/Buletini Zyrtar

Buletini_Zyrtar/

Në faqen zyrtare në rubrikën “Rreth nesh/ Legjislacioni”

Ligjet/

Mundesi_punesimi/

Vendim_nr_21_

Kodi_i_etikes_se_Bankes_se_Shqiperise.html

Politika_Monetare/

Dokumenti_i_Politikes_Monetare_11274.html

Strategjia_afatmesme_e_zhvillimit_te_Bankes_se_Shqiperise_2018-2020.html

Strategjia_afatmesme_e_zhvillimit_te_Bankes_se_Shqiperise_2019-2021.html

  Kabineti i Guvernatorit, Departamenti Juridik, Departamenti i Kërkimeve  

  Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim,

adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat

e ankimit të vendimit përkatës.  

  Neni 7/1/c/g  

  Format kërkese

  

Adresë postare


Adresë e-maili  

  Pas miratimit të Programit të Transparencës.

Menjëherë në rast ndryshimesh.  

Në faqen zyrtare në Rubrikën “Programi i Transparencës”

/Rreth_Bankes/Programi_i_Transparences/


 Koordinatori:

Najada SAMARXHIU
Email: nsamarxhiu@bankofalbania.org
Tel: + 355 4 241 93 01/2/3; (ext. 2213);
Website: 
https://www.bankofalbania.org
Adresa: Sheshi Skënderbej. Nr.1 , Tiranë
Orari: E Hënë – E Premte 08:00 – 16:30

 

Format Kërkese

  Kabineti i Guvernatorit  

  Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik,

orarin e punës,

emrin dhe kontaktet

e koordinatorit për të drejtën e informimit.  

  Neni 7/1/ç

  

Në faqen zyrtare në Rubrikën "Kontakte”

Kontakte/

 Në faqen zyrtare në Rubrikën  "Programi i Transparencës/Koordinatori”

/Rreth_Bankes/Programi_i_Transparences/

Kabineti i Guvernatorit

Përshkrim

i procedurave të zgjedhjes,

kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve. 

Neni 7/1/d

Ligji për BSH

Në faqen zyrtare në rubrikën “Legjislacioni/Ligji për Bankën e Shqipërisë”

Ligjet/

Në faqen zyrtare në rubrikën “Rreth Bankës/Guvernatori”

Organizimi/Guvernatori/Jeteshkrimi/

Në faqen zyrtare në rubrikën “Rreth Bankës/Këshilli Mbikëqyrës”

Organizimi/Keshilli_Mbikeqyres/

Në faqen zyrtare në rubrikën “Rreth Bankës/ Organizimi/ Struktura Organizative

Organizimi/Struktura_Organizative/

Kabineti i Guvernatorit, Departamenti Juridik, Sekretari i Këshillit Mbikëqyrës

Mekanizmat monitorues;

raporte  auditi;

dokumentet me tregues performance

 

 

 

 

Neni7/1/dh

Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë

Strategjia e Zhvillimit të Bankës së Shqipërisë 2016-2018

Menjëherë pas dërgimit të Rezolutës në BSH.

 

Pas miratimit nga Këshillit Mbikëqyrës.

Në faqen zyrtare në rubrikën “Botime/Raporti Vjetor”

Botime_Periodike/Raporti_Vjetor/

Në faqen zyrtare në rubrikën “Strategjia”

Strategjia_afatmesme_e_zhvillimit_te_Bankes_se_Shqiperise_2016-2018.html

Strategjia_afatmesme_e_zhvillimit_te_Bankes_se_Shqiperise_2018-2020.html

Strategjia_afatmesme_e_zhvillimit_te_Bankes_se_Shqiperise_2019-2021.html

Në faqen zyrtare të Kontrollit të Lartë të Shtetit/Raporte Auditimi

http://www.klsh.org.al/web/Buletini_i_Auditimeve_80_1.php

Në faqen zyrtare të Kuvendit/Rezoluta për veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë

http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2018/PDF-2018/74-2018.pdf

Kabineti i Guvernatorit
Buxheti Neni 7/1/e

Buxheti 

Raport Vjetor

Pas publikimit të Rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë për BSH.

 

Në faqen zyrtare në rubrikën Botime/Raporti Vjetor

Botime_Periodike/Raporti_Vjetor/

Në faqen zyrtare në rubrikën “Botime/Raporti Mujor Statistikor”

Botime_Periodike/Raporti_Mujor_Statistikor/
Kabineti i Guvernatorit, Departamenti i Kërkimeve, Sekretari i Këshillit Mbikëqyrës

Informacion për procedurat e prokurimit.

 

Neni 7/1/ë Regjistri Përditësohet

Në faqen zyrtare në rubrikën “Rreth Bankes/Njoftime per tendera”

Njoftime_per_tendera/

Rregullore_Nr_81_Per_procedurat_e_prokurimit_ne_Banken_e_Shqiperise.html

Në faqen zyrtare në rubrikën Botime/Buletini Zyrtar”

Botime_Periodike/Buletini_Zyrtar/

Kabineti i Guvernatorit, Departamenti i Administrimit, Departamenti i Kërkimeve

Shërbimet e autoritetit për publikun.

 

 

Neni 7/1/f

Në faqen zyrtare për ti ardhur në ndihmë publikut, në faqen e internetit është hartuar rubrika Pyetje më të shpeshta:

Pyetje_me_te_shpeshta

Regjistri_i_Kredive/Raporti_i_Kredimarresit/

Tregjet/Titujt_shteterore/

Tregjet/Kursi_zyrtar_i_kembimit/

Në faqen zyrtare në rubrikën “Kreu/Mbikëqyrja/Trajtimi i ankesave

Trajtimi_i_ankesave/

Kabineti i Guvernatorit

Paraqitja e mendimeve në hartimin e p/akteve, etj. Neni 7/1/gj Projekt Akte Pas përfundimit të hartimit të  p/aktit.

Në faqen zyrtare në rubrikën “Mbikëqyrja/Projekt rregullore për opinion”

Kuadri_Rregullativ_Mbikeqyres/Akte_ne_proces_konsultimi/

Kabineti i Guvernatorit, Departamenti i Mbikëqyrjes
Mbajtja e dokumentacionit Neni 7/1/h Protokoll /Arkiva

Rregullorja e brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimin e shërbimit të arkiv – protokollit në Bankën e Shqipërisë”

Arkivi i BSH evidenton, ruan, përpunon dhe shërben dokumentet e administruara prej tij (dokumente që krijohen, hyjnë në apo dalin nga BSH). Funksionimi i sistemit të ruajtjes së dokumenteve mbështetet në aktet ligjore dhe nënligjore si Ligji Nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për Arkivat”; Normat tekniko Profesionale dhe Metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë, të miratuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave; si dhe rregulloret dhe udhëzimet e brendshme të Bankës së Shqipërisë, të miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës.

Dokumentacioni në Bankën e Shqipërisë ruhet në format “të trupëzuar/hardcopy” (arkiva shkresore), filmik (arkiva filmike) dhe elektronik (arkiva elektronike). Të gjitha këto mënyra garantojnë ruajtje të sigurtë, të gjatë dhe cilësore të dokumentacionit bankar i cili përveç se shumë i rëndësishëm për punën dhe aktivitetin e Bankës ka sensitivitet të lartë për qëndrueshmërinë dhe stabilitetin e sistemit bankar në përgjithësi, ndërsa pjesë të caktuara të fondit arkivor kanë vlera dhe rëndësi kombëtare e historike.  Kohëzgjatja dhe formati i ruajtjes ndryshojnë në varësi të llojit të dokumentacionit si dhe kushtëzohen nga aktet rregullative të Arshivës së Shtetit dhe aktet e brendshme të Bankës së Shqipërisë.

Banka e Shqipërisë publikon në faqen e saj të internetit ose në botime të veçanta informacionin e përcaktuar në aktet nënligjore të Bankës dhe legjislacionin e fushës, si dhe informacione të tjera shtesë në funksion të transparencës dhe informimit të publikut.

Kabineti i Guvernatorit, Departamenti i Burimeve Njerëzore

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8

të këtij ligjit nr.119/2014.

Neni 7/1/i Tabelë Pas miratimit të "Programit të Transparencës.

Në faqen zyrtare në Rubrikën “Regjistri i kërkesave dhe i përgjigjeve”

Aksesi_ne_informacion/

Kabineti i Guvernatorit

Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh. 

 

 

 

 

 

 

 

Neni 7/1/k

Kuadri Ligjor

 

 

Njoftime për shtyp

Statistika

Publikime

Në faqen zyrtare në Rubrikën “Botime”

Raporti Vjetor

Në faqen zyrtare në rubrikën “Statistika”

Statistikat

Në faqen zyrtare në rubrikën “Shtypi”

/Shtypi/Njoftimet_per_shtyp/

Në faqen zyrtare në rubrikën /Mbikeqyrja/Trajtimi_i_ankesave/

Në faqen zyrtare për ti ardhur në ndihmë publikut, në faqen e internetit është hartuar rubrika Pyetje më të shpeshta:

Pyetje_me_te_shpeshta

Kabineti i Guvernatorit, Departamenti i Kërkimeve,  Departamenti i Statistikave Financiare

Informacione të tjera  të dobishme

 

 

 

 

Neni 7/1/l

Historiku, misioni, objektivat 

 

Bashkëpunimi Institucional

 

Edukimi i Publikut

Në faqen zyrtare në Rubrikën “Rreth Bankës”

/Rreth_Bankes/

Rreth_Bankes/Funksionet/

Historiku_i_shkurter_i_Bankes/

 Në faqen zyrtare në rubrikën “Legjislacioni jepen marrëveshjet me Ministrinë e Financave:

Marreveshjet_e_Bankes_se_Shqiperise_me_Ministrine_e_Financave.html

Në faqen zyrtare në rubrikën “Stabiliteti Financiar/Bashkëpunim”

Marreveshje_dhe_bashkepunime/

Në faqen zyrtare në rubrikën “Edukimi”

Botime_edukativee/

Muzeu_i_Bankes_se_Shqiperise/

Kabineti i Guvernatorit dhe Departamentet përkatëse