Materiale studimore

Materiale studimore

Materialet studimore përfshijnë studime, analiza kërkimore mbi çështje të ndryshme, të cilat prekin aspekte teorike dhe praktike me rëndësi për zhvillimet ekonomike, për jetën aktuale financiare të vendit dhe pritjeve për zhvillim.

Ato përgatiten nga punonjësit e Bankës së Shqipërisë, pikëpamjet e të cilëve nuk janë domosdoshmërisht ato të Bankës së Shqipërisë.

Materialet studimore

Growth in Albania and South East Europe
Autor: Banka e Shqipërisë
This collection of papers by Ardian Fullani, Governor of the Bank of Albania, explores the challenges facing Albania’s economy in the wake of the global and euro area crises. It is based on presentations made by Governor Fullani at regional seminars in Oxford and Tirana, which were organised in the context of a co-operation agreement between the Bank of Albania and South East European Studies at Oxford (SEESOX).

Një model për rrezikun e kredisë në Shqipëri duke përdorur të dhënat e bankave
Kriza e fundit financiare tregoi se rreziku i kredisë është burim i rëndësishëm rreziku për sistemin financiar (Thoraval 2006, Moretti dhe të tjerë, 2008). Thoraval (2006) vë në dukje se rreziku i kredisë i lidhur me falimentimet e kompanive dhe pasiguritë makroekonomike përbën 85% të rrezikut të bankës, dhe shihet si rreziku kryesor që haset nga bankat. Për t’u mbrojtur nga ky rrezik, bankat përdorin një sasi të madhe kapitali dhe krijojnë provigjone, për të cilat kostoja oportune është e konsiderueshme. Sipas Segoviano dhe Padilla (2006), për të përballuar humbjet e papritura që mund të pësojë portofoli i saj, një bankë mban kapital ekonomik.

Sjellja e kreditimit në Shqipëri: Një shenjë konvergjence apo devijim nga tendenca e vet afatgjatë?
Autor: Irini Kalluci
Zhvillimet e rritjes së shpejtë të kredisë gjatë viteve 2004-2008 në Shqipëri, por edhe ngadalësimi i menjëhershëm që pësoi ajo pas vitit 2008, janë çështje të rëndësishme që meritojnë një analizë më të thellë, jo vetëm nga pikëpamja e stabilitetit makroekonomik, por edhe atij të sistemit financiar. Ky material synon të studiojë sjelljen e kreditimit të ekonomisë shqiptare dhe të vlerësojë luhatjet që ajo ka pësuar gjatë dekadës së fundit. Për këtë arsye, janë përdorur si metoda statistikore ashtu edhe ekonometrike, për identifikimin e nivelit “ekuilibër” në rastin e Shqipërisë.

Deficiti korrent në Shqipëri dhe implikimet për politikat ekonomike
Autor: Ilir Vika
Ky material përpiqet të vlerësojë nivelin “normal” të qëndrueshmërisë së llogarisë korrente në Shqipëri. Për këtë qëllim është aplikuar kuadri kontabël i zhvilluar nga Lane dhe Milesi-Ferretti (2006) dhe vlerësimi me anë të teknikave ekonometrike të mbështetura në të dhëna panele. Nivelet ekuilibër të sugjeruara nga këto dy metoda janë shpesh të ndryshme, ndaj masa e korrigjimit të deficitit korrent apo tregtar duhet të trajtohet me kujdes. Materiali synon të hedhë dritë, gjithashtu, mbi implikimet që ka përshkallëzimi i deficitit korrent në vitet e fundit për politikën monetare së bashku me atë fiskale.

Qëndrueshmëria e politikës fiskale: Rasti i Shqipërisë
Autor: Gerti Shijaku
Ky material diskutimi vlerëson tiparet e kthimit të raportit të borxhit ndaj PBB-së drejt mesatares historike në afatin e gjatë, duke u bazuar në metodën e rrënjës së njësisë. Gjetjet tregojnë se, me kalimin e kohës, raporti i borxhit ndaj PBB-së kthehet drejt mesatares historike, ndonëse kjo sjellje mungon kur ky tregues matet në terma realë. Në vijim, materiali shqyrton funksionin e reagimit të politikës fiskale, për të kuptuar nëse qeveria ka ndjekur politikat e duhura me qëllim shmangien e akumulimit të borxhit të tepërt.

Kursi ekuilibër i këmbimit në një ekonomi në zhvillim
Autor: Bledar Hoda
Ky punim synon studimin e një modeli ekuilibër të kursit real të këmbimit për monedhën shqiptare. Për ekonomitë me rritje të lartë, faktorë të tillë si, efekti Balassa-Samuelson dhe kushtet e tregtisë, referuar ekuilibrit të brendshëm dhe të jashtëm në një ekonomi në zhvillim, luajnë rol të rëndësishëm në drejtimin e kursit ekuilibër.

Hulumtimi empirik i pasigurisë së parashikimit me simulimin Monte Carlo.
Autor: Altin Tanku, Elona Dushku, Kliti Ceca
Në vitin 2006, Banka e Shqipërisë vendosi të heqë dorë nga regjimi i shënjestrimit monetar në favor të atij të shënjestrimit të inflacionit. Në këto kushte, Banka e Shqipërisë i përqendroi përpjekjet e saj kërkimore dhe analitike në zhvillimin e modeleve empirike për parashikimin e inflacionit dhe gjithashtu të një modeli makroekonomik, MEAM (modeli makroekonometrik për Shqipërinë). Ky model ka për qëllim analizimin e skenarëve dhe të goditjeve të ndryshme në ekonomi, duke mundësuar kështu parashikimin jo naiv të ecurisë së variablave kryesorë makroekonomikë, bazuar në zhvillimet aktuale dhe të pritshme.

Niveli optimal i rezervave valutore - Një vlerësim empirik në rastin e Shqipërisë
Autor: Gerti Shijaku
Ky material diskutimi analizon ndryshueshmërinë e rezervës valutore dhe elementët përcaktues të saj, si dhe vlerëson nivelin optimal të saj, nga pikëpamja e kostos oportune. Materiali mbështetet mbi modelin Buffer-Stock, i cili supozon se rezerva optimale ndikohet nga luhatshmëritë në shpenzimet dhe të ardhurat në bilancin e pagesave dhe se rezerva shërben si amortizues për të zbuluar luhatjet në transaksionet e jashtme.

Vlerësimi i performancës parashikuese: Pasiguritë në parashikimin e inflacionit
Autor: Evelina Çeliku, Gent Hashorva
Ky studim ka për qëllim të paraqesë zhvillimet në procesin parashikues të inflacionit gjatë periudhës 2007-2010 dhe përfshirjen e tyre në vendimmarrjen e politikës monetare në Bankën e Shqipërisë. Historia e parashikimit në Bankën e Shqipërisë (BSH) konsiderohet ende e re, krahasuar me përvoja më të hershme në këtë fushë. Megjithatë, ky proces ka arritur një fazë pjekurie, krahasuar me punën parashikuese në institucione të tjera të vendit si edhe në rajon. Krahas përvojës së re e në zhvillim, baza e informacionit në sasi, cilësi dhe në kohë të hershme mbetet faktor vendimtar në procesin parashikues.
1 - 9 nga 9
Faqe 1 nga 1