Materiale studimore

Materiale studimore

Materialet studimore përfshijnë studime, analiza kërkimore mbi çështje të ndryshme, të cilat prekin aspekte teorike dhe praktike me rëndësi për zhvillimet ekonomike, për jetën aktuale financiare të vendit dhe pritjeve për zhvillim.

Ato përgatiten nga punonjësit e Bankës së Shqipërisë, pikëpamjet e të cilëve nuk janë domosdoshmërisht ato të Bankës së Shqipërisë.

Materialet studimore

A është kërkesa për para në Shqipëri e qëndrueshme? Një vështrim alternativ, prill 2004
Autor: Manjola Tase, Bank of Albania
Qëndrueshmëria e kërkesës për para është një nga faktorët themelorë ku bazohet zgjedhja e regjimit të shënjestrimit monetar. Ky regjim zbatohet aktualisht nga Banka e Shqipërisë. Në bazë të tij qëndron projektimi i ritmit të rritjes së ofertës së parasë, me qëllim arritjen e objektivit në lidhje me nivelin e çmimeve. Parashikimi i këtij ritmi mbështetet në kërkesën për para, në mënyrë që të mos gjendemi përballë situatave që çojnë në përshpejtim të inflacionit apo e kundërta. Në këtë kuadër, studimi i shkallës së qëndrueshmërisë së kërkesës për para dhe i perspektivave të ndryshimit të këtij variabli merr rëndësi të veçantë.

Ndikimi i qëndrueshmërisë së situatës makroekonomike në nivelin e kredive me probleme
Autor: Evelina Çeliku, Erjon Luçi
Ky punim synon të analizojë lidhjen që ekziston midis situatës makroekonomike dhe disa faktorëve të tjerë dhe kredive me probleme në vendet e tranzicionit dhe në rastin e Shqipërisë. Nga kjo analizë del se efekti i situatës makroekonomike luan një rol të rëndësishëm në Shqipëri për nivelin e kredive me probleme. Ndërkohë që eksperienca e vendeve në tranzicion sugjeron se përmirësimi i ligjit është një faktor tjetër i rëndësishëm në reduktimin e kredive me probleme.

Formulimi i një teorie për ndërmjetësimin financiar në tranzicion
Autor: Erjon Luçi
Në këtë punim propozohet një teori alternative ndaj asaj trandicionale për ndërmjetësimin financiar bazuar në literaturën e racionimit të kredisë, e cila gjykohet më e përshtatshme në rastin e vendeve në tranzicion. Një prej implikimeve kryesore të kësaj teorie është se koordinimi i reformave të ndryshme, sidomos i atyre institucionale, është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e shpejtë të ndërmjetësimit financiar në vendet në tranzicion.

Objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë dhe zbatimi i tij në praktikë
Autor: Teuta Baleta
Ligji “Për Bankën e Shqipërisë” njeh si objektiv kryesor: “arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve”. Përcaktimi në legjislacion i këtij objektivi shërben si bazë për pavarësinë bankës qendrore. Nga ana tjetër, kjo pavarësi konsolidohet nëse banka qendrore vepron me përgjegjshmëri dhe me transparencë në arritjen e objektivit.
1 - 4 nga 4
Faqe 1 nga 1