Materiale studimore

Materiale studimore

Materialet studimore përfshijnë studime, analiza kërkimore mbi çështje të ndryshme, të cilat prekin aspekte teorike dhe praktike me rëndësi për zhvillimet ekonomike, për jetën aktuale financiare të vendit dhe pritjeve për zhvillim.

Ato përgatiten nga punonjësit e Bankës së Shqipërisë, pikëpamjet e të cilëve nuk janë domosdoshmërisht ato të Bankës së Shqipërisë.

Materialet studimore

Vrojtimi i besimit të biznesit: aspekte metodologjike dhe analizë ekonomike e rezultateve
Autor: Evelina Celiku, Diana Shtylla
Ky studim paraqet një trajtim të gjerë të metodologjisë dhe një analizë ekonomike të detajuar të rezultateve të Vrojtimit të Besimit të Biznesit të organizuar nga Banka e Shqipërisë. Metodologjia e vrojtimit është trajtuar duke ndjekur parimet teorike dhe praktike të Vrojtimeve të Tendencës së Biznesit të organizuara në vendet e OECD-së.

Besimi konsumator dhe ekonomia shqiptare - një urë e re informacioni
Autor: Doriana Lama, Klodiana Istrefi
Ky material synon të prezantojë lexuesin me vrojtimin tremujor të Besimit të Konsumatorit në Shqipëri dhe rezultatet që ka treguar ai, që nga fillimi i kryerjes së vrojtimit në vitin 2003. Në material diskutohet metodologjia për ndërtimin e Treguesit të Besimit të Konsumatorit, produkti kryesor i vrojtimit, i cili përdoret për të identifikuar ndryshime në ndjesinë e konsumatorit ndaj zhvillimit ekonomik të vendit.

Konkurrenca në sistemin bankar shqiptar
Autor: Sofika Note
Ky material aplikon metodologjinë Panzar-Rosse për të vlerësuar kushtet e konkurrencës në sistemin bankar shqiptar. Rezultatet tregojnë se bankat shqiptare operojnë në një ambient me konkurrencë monopolistike
1 - 3 nga 3
Faqe 1 nga 1