Materiale studimore

Materiale studimore

Materialet studimore përfshijnë studime, analiza kërkimore mbi çështje të ndryshme, të cilat prekin aspekte teorike dhe praktike me rëndësi për zhvillimet ekonomike, për jetën aktuale financiare të vendit dhe pritjeve për zhvillim.

Ato përgatiten nga punonjësit e Bankës së Shqipërisë, pikëpamjet e të cilëve nuk janë domosdoshmërisht ato të Bankës së Shqipërisë.

Materialet studimore

Roli i Kursit të Këmbimit në Modelet e Tregtisë Ndërkombëtare: A Plotësohet Kushti Marshall-Lerner në Rastin e Shqipërisë?
Autor: Bledar Hoda
Elasticitetet e të ardhurave dhe çmimeve janë faktorë përcaktues të madhësisë së transmetimit të aktivitetit real ndërmjet partnerëve tregtarë. Ngadalësimi i aktivitetit ekonomik në ekonomitë e zhvilluara gjatë viteve të fundit është kthyer në një shqetësim për normën e rritjes në vendet me ekonomi në zhvillim. Me interes të veçantë është roli i eksporteve si burim i nxitjes ekonomike. Vlerësimi i elasticiteteve të të ardhurave dhe çmimeve të vëllimeve të tregtis reale mundëson vlerësimin e shkallës së kësaj marrëdhënieje dhe të kushtit Marshall-Lerner. Rezultatet tregojnë se ndërsa të ardhurat përbëjnë nxitësin kryesor të flukseve tregtare në Shqipëri, kursi i këmbimit luan një rol të rëndësishëm në nxitjen e rritjes së eksporteve dhe në zëvendësimin e importeve.

Efekti i ''kurbës-J'' në tregtinë dypalëshe: Ndikimi i nënçmimit të monedhës në bilancin tregtar ndërmjet Shqipërisë dhe partnerëve kryesorë tregtarë
Autor: Alban Pllaha
Ky studim vlerëson ndikimin e kursit të këmbimit në flukset tregtare dypalëshe ndërmjet Shqipërisë dhe partnerëve kryesorë tregtarë, përkatësisht: Eurozona, Italia, Greqia, Gjermaia, Kosova dhe Turqia. Materiali synon të evidentojë ekzistencën e fenomenit të “kurbës – J” në tregtinë dypalëshe për periudhën 1998 – 2012. “Modeli i korrektimit të gabimit” duket se është modeli ekonometrik i duhur në identifikimin e ndikimeve afatshkurtra dhe afatgjata të nënçmimit real të kursit të këmbimit vendas (LEK) në bilancin tregtar dypalësh ndërmjet Shqipërisë dhe partnerëve të saj kryesorë tregtarë. Një nga gjetjet kryesore të këtij materiali është fakti se hipoteza e “kurbës – J” gjen mbështetje vetëm në rastet e tregtisë me Italinë dhe Turqinë.

Kultura financiare në Shqipëri: Rezultatet e vrojtimit për matjen e nivelit të njohurive financiare të popullatës, 2011
Autor: Kliti Ceca, Arlinda Koleniço, Egnis Isaku, Borana Haxhimusaj
Në krijimin dhe përshtatjen e programeve edukuese, rol të rëndësishëm luan edhe identifikimi i mangësive dhe gjetja e mënyrave të duhura për një përqasje sa më eficiente ndaj nevojave reale të publikut. Për herë të parë në vendin tonë, këtë informacion e ofrojnë të dhënat e marra nga “Vrojtimi për matjen e kulturës financiare të popullatës, 2011”, i cili ishte një ndër aktivitetet e parashikuara në kuadër të projektit të binjakëzimit mes Bankës së Shqipërisë dhe Bankës së Italisë e Bankës së Francës, financuar nga Bashkimi Evropian.

Përcaktuesit e kredisë bankare për sektorin privat: Rasti i Shqipërisë
Autor: Gerti Shijaku, Irini Kalluci
Ky material diskutimi përqendrohet te identifikimi dhe vlerësimin i përcaktuesve afatgjatë të kredisë për sektorit privat në rastin e Shqipërisë, duke përdorur metodën e Mekanizmit të Korrigjimit të Vektorit të Gabimit, bazuar në treguesit e kërkesës dhe ofertës. Vlerësimet tregojnë se ekziston një mekanizëm korrigjimi që e sjell kreditimin në ekuilibër. Rezultatet dëshmojnë se kreditimi lidhet pozitivisht me rritjen ekonomike. Nga ana tjetër, ndërmjetësimi bankar e financiar dhe liberalizimi financiar do të stimulonin një kërkesë më të lartë për kredi.

Performanca e parashikimit të inflacionit dhe vendimmarrja e politikës monetare gjatë periudhës 2011-2012
Autor: Evelina Celiku, Genti Hashorva
Studimi analizon ecurinë e procesit parashikues të inflacionit dhe të rolit të tij në vendimmarrjen e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë gjatë periudhës 2011-2012. Në material evidentohen sfidat kryesore me të cilat përballet projeksioni, duke u fokusuar në inflacionin e publikuar kundrejt parashikimeve, pritshmërive dhe formulimit të politikës monetare. Nëpërmjet një seti treguesish statistikorë dhe testesh ekonometrike studiohet saktësia në parashikimin e inflacionit me modelet në përdorim. Rezultatet për gjithë periudhën 2006- 2012, krahasohen me ato të periudhës 2006-2010. Studimi arrin në përfundimin, se parashikimi mesatar ka konsoliduar pozicionin e tij si parashikimi me saktësi më të mirë në horizontin e 6 tremujorëve, ku ai i 4 tremujorëve arrin të ketë mesatare devijimi thuajse zero.

Ndikimi i tregtisë mbi rritjen ekonomike: Një model i bazuar në instrumentet e gravitetit për Evropën post-komuniste
Autor: Endrit Yzeiraj
Ky studim është i bazuar në literaturën e filluar nga Frankel dhe Romer (1999) për përdorimin e instrumenteve për parashikimin e tregtisë dhe për të analizuar efektin e saj në rritjen ekonomike. Studimi përdor të dhëna në formatin panel për kontroll më të mirë të karakteristikave të pandryshueshme në kohë. Rënia e komunizmit është përdorur si një goditje ekzogjene në sistem. Studimi konstaton se jo të gjithë instrumentet e krijuara janë të suksesshme. Megjithatë instrumentet që performojnë mirë të çojë në rezultate të krahasueshme me ato të literaturës ekzistuese. Tregtia shihet të ketë një efekt pozitiv dhe të rëndësishëm në të ardhurat e një vendi.

Politika fiskale dhe kurba e yield-eve në Shqipëri
Autor: Esida Abazaj
Ky material hulumton sjelljen e politikës fiskale dhe të kurbës së yield-eve në Shqipëri për periudhën 1999T1:2012T2, duke përdorur funksionet e reagimit ndaj impulseve dhe dekompozimet e variancës, të përftuara nga modeli i Vektorit Autoregresiv.

Kuadri ligjor dhe praktika e qeverisjes së korporatave në sektorin bankar shqiptar
Autor: Roden Pajaj, Rezart Ferzaj
Ky material analizon praktikat e qeverisjes së korporatave dhe kuadrin e saj ligjor në sistemin bankar shqiptar. Kohët e fundit, janë rishfaqur çështjet e “hendekut” midis rregullimit bankar dhe qeverisjes së korporatave, të nxjerra në pah nga kriza financiare globale si një e metë e shkaktuar nga derregullimi gjatë dekadës së fundit në vendet e zhvilluara. Në ekonomitë në tranzicion, këto hendeqe janë rezultat i sfidave të tranzicionit, më së shumti të lidhura me konsolidimin e sundimit të së drejtës, strukturën e pronësisë, si dhe kapacitetet profesionale dhe institucionale.

Një mënyrë alternative e vlerësimit të pozicionit fiskal në rastin e Shqipërisë: Balanca buxhetore e korrektuar për ciklet e biznesit
Autor: Anjeza Gazidede
Ky material synon të shërbejë si një pikënisje drejt ndjekjes së një mënyre alternative për analizimin dhe monitorimin e pozicionit fiskal në vend. Përqasja e ndjekur për vlerësimin e pozicionit fiskal në Shqipëri përgjithësisht i referohet treguesve buxhetorë të shprehur në vlerë nominale, të cilët mbartin në vetvete dhe efekte të shkaktuara nga faktorë me natyrë të përkohshme në ekonomi, e që mund të dalin përtej fushës së ndikimit të politikës fiskale. Për të vlerësuar pozicionin fiskal në rastin e Shqipërisë është propozuar një mënyrë alternative, e cila mundëson llogaritjen e balancës buxhetore të korrektuar për ciklet e biznesit, duke evidentuar vetëm efektet e politikës fiskale diskrecionare mbi balancën buxhetore, nëpërmjet zbutjes apo eliminimit të efektit të shkaktuar nga faktorët ciklikë mbi treguesit buxhetorë.

Raporti i anketimit mbi përdorimin e instrumenteve të pagesës - Individët
Autor: Kliti Ceca, Alban Pllaha, Valentina Semi
Në kuadrin e vlerësimit të përdorimit të instrumenteve të pagesave, në periudhën shkurt – mars 2012, është kryer një anketim me 200 individë dhe janë analizuar përgjigjet e tyre. Anketimi është krye në zonën Tiranë – Durrës ku është dhe përqendrimi kryesor i popullsisë, njëkohësisht dhe i transaksioneve bankare. Studimi është i bazuar mbi një anketim publik. Ai pasqyron vlerësime të të anketuarve për pyetjet e shtruara. Gjetjet kryesore të anketimit konsistojnë në: një zhvillim i dukshëm i përdorimit të instrumenteve bankare në krahasim me disa vite më parë, mbështetje për projektet e Bankës së Shqipërisë që lidhen me edukimin financiar, thellimi i edukimit financiar dhe kthimi i saj në një kulturë të përgjithshme, monitorimi i kulturës financiare të publikut në tërësi, perceptim më i thelluar i çështjeve që lidhen me transparencën që lidhet me përdorimin e instrumenteve bankare, etj..
31 - 40 nga 108
Faqe 4 nga 11