Materiale studimore

Materiale studimore

Materialet studimore përfshijnë studime, analiza kërkimore mbi çështje të ndryshme, të cilat prekin aspekte teorike dhe praktike me rëndësi për zhvillimet ekonomike, për jetën aktuale financiare të vendit dhe pritjeve për zhvillim.

Ato përgatiten nga punonjësit e Bankës së Shqipërisë, pikëpamjet e të cilëve nuk janë domosdoshmërisht ato të Bankës së Shqipërisë.

Materialet studimore

Deficiti korrent në Shqipëri dhe implikimet për politikat ekonomike
Autor: Ilir Vika
Ky material përpiqet të vlerësojë nivelin “normal” të qëndrueshmërisë së llogarisë korrente në Shqipëri. Për këtë qëllim është aplikuar kuadri kontabël i zhvilluar nga Lane dhe Milesi-Ferretti (2006) dhe vlerësimi me anë të teknikave ekonometrike të mbështetura në të dhëna panele. Nivelet ekuilibër të sugjeruara nga këto dy metoda janë shpesh të ndryshme, ndaj masa e korrigjimit të deficitit korrent apo tregtar duhet të trajtohet me kujdes. Materiali synon të hedhë dritë, gjithashtu, mbi implikimet që ka përshkallëzimi i deficitit korrent në vitet e fundit për politikën monetare së bashku me atë fiskale.

Qëndrueshmëria e politikës fiskale: Rasti i Shqipërisë
Autor: Gerti Shijaku
Ky material diskutimi vlerëson tiparet e kthimit të raportit të borxhit ndaj PBB-së drejt mesatares historike në afatin e gjatë, duke u bazuar në metodën e rrënjës së njësisë. Gjetjet tregojnë se, me kalimin e kohës, raporti i borxhit ndaj PBB-së kthehet drejt mesatares historike, ndonëse kjo sjellje mungon kur ky tregues matet në terma realë. Në vijim, materiali shqyrton funksionin e reagimit të politikës fiskale, për të kuptuar nëse qeveria ka ndjekur politikat e duhura me qëllim shmangien e akumulimit të borxhit të tepërt.

Kursi ekuilibër i këmbimit në një ekonomi në zhvillim
Autor: Bledar Hoda
Ky punim synon studimin e një modeli ekuilibër të kursit real të këmbimit për monedhën shqiptare. Për ekonomitë me rritje të lartë, faktorë të tillë si, efekti Balassa-Samuelson dhe kushtet e tregtisë, referuar ekuilibrit të brendshëm dhe të jashtëm në një ekonomi në zhvillim, luajnë rol të rëndësishëm në drejtimin e kursit ekuilibër.

Hulumtimi empirik i pasigurisë së parashikimit me simulimin Monte Carlo.
Autor: Altin Tanku, Elona Dushku, Kliti Ceca
Në vitin 2006, Banka e Shqipërisë vendosi të heqë dorë nga regjimi i shënjestrimit monetar në favor të atij të shënjestrimit të inflacionit. Në këto kushte, Banka e Shqipërisë i përqendroi përpjekjet e saj kërkimore dhe analitike në zhvillimin e modeleve empirike për parashikimin e inflacionit dhe gjithashtu të një modeli makroekonomik, MEAM (modeli makroekonometrik për Shqipërinë). Ky model ka për qëllim analizimin e skenarëve dhe të goditjeve të ndryshme në ekonomi, duke mundësuar kështu parashikimin jo naiv të ecurisë së variablave kryesorë makroekonomikë, bazuar në zhvillimet aktuale dhe të pritshme.

Niveli optimal i rezervave valutore - Një vlerësim empirik në rastin e Shqipërisë
Autor: Gerti Shijaku
Ky material diskutimi analizon ndryshueshmërinë e rezervës valutore dhe elementët përcaktues të saj, si dhe vlerëson nivelin optimal të saj, nga pikëpamja e kostos oportune. Materiali mbështetet mbi modelin Buffer-Stock, i cili supozon se rezerva optimale ndikohet nga luhatshmëritë në shpenzimet dhe të ardhurat në bilancin e pagesave dhe se rezerva shërben si amortizues për të zbuluar luhatjet në transaksionet e jashtme.

Vlerësimi i performancës parashikuese: Pasiguritë në parashikimin e inflacionit
Autor: Evelina Çeliku, Gent Hashorva
Ky studim ka për qëllim të paraqesë zhvillimet në procesin parashikues të inflacionit gjatë periudhës 2007-2010 dhe përfshirjen e tyre në vendimmarrjen e politikës monetare në Bankën e Shqipërisë. Historia e parashikimit në Bankën e Shqipërisë (BSH) konsiderohet ende e re, krahasuar me përvoja më të hershme në këtë fushë. Megjithatë, ky proces ka arritur një fazë pjekurie, krahasuar me punën parashikuese në institucione të tjera të vendit si edhe në rajon. Krahas përvojës së re e në zhvillim, baza e informacionit në sasi, cilësi dhe në kohë të hershme mbetet faktor vendimtar në procesin parashikues.

Efektet makroekonomike të politikës fiskale në Shqipëri: Vlerësim me modelin Svar
Autor: Armela Mançellari
Politikat fiskale janë përcaktuese të rëndësishme të zhvillimeve ekonomike. Shpesh, vendimet e qeverisë mbi shpenzimet dhe taksimin luajnë rol të veçantë për përshpejtimin apo ngadalësimin e rritjes ekonomike. Krizat e fundit ekonomike dhe financiare ritheksuan rëndësinë e stimujve fiskalë për rimëkëmbjen e ekonomisë reale, sigurisht të koordinuara me politikën monetare. Ky studim heton efektet makroekonomike të politikave diskrecionare fiskale në rastin e Shqipërisë, me qëllim identifikimin e politikës më të efektshme kundërciklike që nxit rritjen ekonomike, duke ushtruar presione të moderuara mbi inflacionin.

Një vlerësim Bayesian i një modeli strukturor për ekonominë shqiptare
Autor: Elona Dushku Vasilika Kota
Në këtë material diskutimi autorët kanë paraqitur një model të vogël strukturor për ekonominë shqiptare dhe e kanë vlerësuar atë duke përdorur teknikën Bayesian. Modeli shpjegon më së miri lidhjet kryesore të një ekonomije të vogël e të hapur, me një regjim të luhatshëm të kursit të këmbimit që ekzistojnë midis instrumentit të politikës monetare (normës së repos) dhe variablave kryesore makroekonomikë si prodhimi, inflacioni, kursi i këmbimit dhe papunësia.

Ekuilibri i kursit real të këmbimit Lekë-Euro: Sa i shmangur është ai?
Autor: Ilir Vika, Erion Luçi
Shqipëria ka adoptuar regjimin fleksibël të kursit të këmbimit që në fillim të tranzicionit, jo vetëm thjesht prej rezervave të kufizuara ndërkombëtare të saj, por gjithashtu për të shmangur korrigjimet e kushtueshme të shmangieve të kursit nga nivelet “ekuilibër”, siç vërehet shpesh në regjimet fikse. Ndërkohë që zgjedhja e këtij regjimi mund të gjykohet intuitivisht si e suksesshme, një vlerësim më metodik që mat nëse kursi i këmbimit në Shqipëri pasqyron vërtet ecurinë e përcaktuesve të tij, na ndihmon gjithashtu për të kuptuar se sa e rëndësishme është disiplina fiskale dhe monetare për të siguruar stabilitetin e ekuilibrit të brendshëm dhe të jashtëm në mungesë të një ankore shumë të qartë. Ky material diskutimi është një përpjekje e parë për të vlerësuar lidhjen midis kursit të këmbimit Lek-Eur dhe disa mbështetësve të tij kryesorë, si dhe rolin e politikave dhe faktorëve të tjerë që mund të kërcënojnë ekuilibrin e tij.

Vlerësimi i peshave për indeksin e kushteve monetare në Shqipëri
Autor: Oriela Kodra
Indeksi i Kushteve Monetare (IKM) është paraqitur fillimisht nga Banka e Kanadasë [Freedman (1995)] dhe më pas ka filluar të përdoret nga shumë banka të tjera dhe institucione ndërkombëtare, si një mekanizëm për të interpretuar drejtimin e politikës monetare dhe efektet që ajo ka në ekonomi. IKM llogaritet si kombinim linear i variablave të cilët përfaqësojnë kanalet kryesore të transmetimit të politikës monetare në një ekonomi të hapur: norma reale e interesit dhe kursi real i këmbimit, ku koeficientët përfaqësojnë efektet e tyre reale mbi kërkesën agregate.
41 - 50 nga 101
Faqe 5 nga 11