Materiale studimore

Materiale studimore

Materialet studimore përfshijnë studime, analiza kërkimore mbi çështje të ndryshme, të cilat prekin aspekte teorike dhe praktike me rëndësi për zhvillimet ekonomike, për jetën aktuale financiare të vendit dhe pritjeve për zhvillim.

Ato përgatiten nga punonjësit e Bankës së Shqipërisë, pikëpamjet e të cilëve nuk janë domosdoshmërisht ato të Bankës së Shqipërisë.

Materialet studimore

Një indeks i rrezikut sistemik financiar për Shqipërinë
Autor: Vasilika Kota, Arisa Saqe
Kriza e fundit financiare reflektoi nevojën për të kuptuar siç duhet, për të matur dhe mundësisht për të projektuar ngjarjet sistemime të cilat kanë një probabilitet të lartë të ndërpresin funksionimin normal të tregjeve financiare, duke u reflektuar më tej në rritjen ekonomike. Qëllimi i këtij punimi është të paraqesë një Indeks të Rrezikut Sistemik Financiar për Shqipërinë, i cili synon të vlerësojë nivelin e stresit financiar të ekonomisë në një indeks të vetëm dhe gjithëpërfshirës (IRSF). Ne vlerësojmë ndërlidhjet e segmenteve të ndryshëm financiare përmes matjes së ndikimit të tyre në rritjen ekonomike. Kjo përqasje ofron një metodë të qartë për diskutimin dhe evoluimin e nënindekseve të sektorit bankar, tregut të parasë, kursit të këmbimit valutor dhe të tregut të shtëpive në totalin e stresit financiar në vend.

Politika fiskale dhe rritja ekonomike: Rasti i Shqipërisë
Autor: Gerti Shijaku, Arlind Gjokuta
Ky material diskutimi analizon efektet e politikës fiskale në rritjen ekonomike të një vendi të vogël të hapur në zhvillim, Shqipërisë, duke përdorur një model endogjen të rritjes ekonomike sipas Metodës së Përgjithshme të Momenteve (GMM). Rezultatet e arritura tregojnë se politikat tatimore të qeverisë kanë ndikim më të madh në rritjen ekonomike se sa ato të shpenzimeve. Ndikimi i të ardhurave dhe shpenzimeve në rritjen ekonomike u analizua duke kategorizuar të ardhurat në tatime deformuese dhe jo deformuese, ndërsa shpenzimet e qeverisë u ndanë në produktive dhe jo produktive.

Raporti i anketimit mbi përdorimin e instrumenteve të pagesës - Bizneset
Autor: Kliti Ceca, Alban Pllaha, Valentina Semi
Në kuadrin e vlerësimit të përdorimit të instrumenteve të pagesave, në periudhën shkurt – mars 2012, është kryer një anketim me 400 biznese dhe janë analizuar përgjigjet e tyre. Anketimi është kryer në zonën Tiranë – Durrës ku është dhe përqendrimi kryesor i bizneseve dhe i transaksioneve bankare. Studimi është i bazuar mbi një anketim publik. Zgjedhja e ndërmarrjeve është bazuar në “Anketën strukturore të ndërmarrjeve, 2011, INSTAT”. Studimi pasqyron vlerësime të ndërmarrjeve të përzgjedhura për pyetjet e shtruara.

Raport i anketimit mbi përdorimin e instrumenteve të pagesës -bizneset
Autor: Kliti Ceca, Alban Pllaha, Valentina Semi
Në kuadrin e vlerësimit të përdorimit të instrumenteve të pagesave, në periudhën shkurt – mars 2012, është kryer një anketim me 400 biznese dhe janë analizuar përgjigjet e tyre. Anketimi është kryer në zonën Tiranë – Durrës ku është dhe përqendrimi kryesor i bizneseve dhe i transaksioneve bankare. Studimi është i bazuar mbi një anketim publik. Zgjedhja e ndërmarrjeve është bazuar në “Anketën strukturore të ndërmarrjeve, 2011, INSTAT”. Studimi pasqyron vlerësime të ndërmarrjeve të përzgjedhura për pyetjet e shtruara.

Growth in Albania and South East Europe
Autor: Banka e Shqipërisë
This collection of papers by Ardian Fullani, Governor of the Bank of Albania, explores the challenges facing Albania’s economy in the wake of the global and euro area crises. It is based on presentations made by Governor Fullani at regional seminars in Oxford and Tirana, which were organised in the context of a co-operation agreement between the Bank of Albania and South East European Studies at Oxford (SEESOX).

Një model për rrezikun e kredisë në Shqipëri duke përdorur të dhënat e bankave
Kriza e fundit financiare tregoi se rreziku i kredisë është burim i rëndësishëm rreziku për sistemin financiar (Thoraval 2006, Moretti dhe të tjerë, 2008). Thoraval (2006) vë në dukje se rreziku i kredisë i lidhur me falimentimet e kompanive dhe pasiguritë makroekonomike përbën 85% të rrezikut të bankës, dhe shihet si rreziku kryesor që haset nga bankat. Për t’u mbrojtur nga ky rrezik, bankat përdorin një sasi të madhe kapitali dhe krijojnë provigjone, për të cilat kostoja oportune është e konsiderueshme. Sipas Segoviano dhe Padilla (2006), për të përballuar humbjet e papritura që mund të pësojë portofoli i saj, një bankë mban kapital ekonomik.

Sjellja e kreditimit në Shqipëri: Një shenjë konvergjence apo devijim nga tendenca e vet afatgjatë?
Autor: Irini Kalluci
Zhvillimet e rritjes së shpejtë të kredisë gjatë viteve 2004-2008 në Shqipëri, por edhe ngadalësimi i menjëhershëm që pësoi ajo pas vitit 2008, janë çështje të rëndësishme që meritojnë një analizë më të thellë, jo vetëm nga pikëpamja e stabilitetit makroekonomik, por edhe atij të sistemit financiar. Ky material synon të studiojë sjelljen e kreditimit të ekonomisë shqiptare dhe të vlerësojë luhatjet që ajo ka pësuar gjatë dekadës së fundit. Për këtë arsye, janë përdorur si metoda statistikore ashtu edhe ekonometrike, për identifikimin e nivelit “ekuilibër” në rastin e Shqipërisë.

Deficiti korrent në Shqipëri dhe implikimet për politikat ekonomike
Autor: Ilir Vika
Ky material përpiqet të vlerësojë nivelin “normal” të qëndrueshmërisë së llogarisë korrente në Shqipëri. Për këtë qëllim është aplikuar kuadri kontabël i zhvilluar nga Lane dhe Milesi-Ferretti (2006) dhe vlerësimi me anë të teknikave ekonometrike të mbështetura në të dhëna panele. Nivelet ekuilibër të sugjeruara nga këto dy metoda janë shpesh të ndryshme, ndaj masa e korrigjimit të deficitit korrent apo tregtar duhet të trajtohet me kujdes. Materiali synon të hedhë dritë, gjithashtu, mbi implikimet që ka përshkallëzimi i deficitit korrent në vitet e fundit për politikën monetare së bashku me atë fiskale.

Qëndrueshmëria e politikës fiskale: Rasti i Shqipërisë
Autor: Gerti Shijaku
Ky material diskutimi vlerëson tiparet e kthimit të raportit të borxhit ndaj PBB-së drejt mesatares historike në afatin e gjatë, duke u bazuar në metodën e rrënjës së njësisë. Gjetjet tregojnë se, me kalimin e kohës, raporti i borxhit ndaj PBB-së kthehet drejt mesatares historike, ndonëse kjo sjellje mungon kur ky tregues matet në terma realë. Në vijim, materiali shqyrton funksionin e reagimit të politikës fiskale, për të kuptuar nëse qeveria ka ndjekur politikat e duhura me qëllim shmangien e akumulimit të borxhit të tepërt.

Kursi ekuilibër i këmbimit në një ekonomi në zhvillim
Autor: Bledar Hoda
Ky punim synon studimin e një modeli ekuilibër të kursit real të këmbimit për monedhën shqiptare. Për ekonomitë me rritje të lartë, faktorë të tillë si, efekti Balassa-Samuelson dhe kushtet e tregtisë, referuar ekuilibrit të brendshëm dhe të jashtëm në një ekonomi në zhvillim, luajnë rol të rëndësishëm në drejtimin e kursit ekuilibër.
41 - 50 nga 108
Faqe 5 nga 11