Analiza dhe zhvillimet strukturore të ekonomisë shqiptare: përqasje sipas Matricave të Kontabilitetit Social

Analiza dhe zhvillimet strukturore të ekonomisë shqiptare: përqasje sipas Matricave të Kontabilitetit Social
Authori: Enian Cela, Iris Metani, Evelina Celiku
Data e prodhimit: 26.12.2019
Data e shtypjes: 26.12.2019
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Materiali përpiqet të ndërtojë një analizë të përgjithshme strukturore të ekonomisë dhe dinamikës së saj për vitet 2009 – 2013, duke u bazuar në statistikat e Matricave të Kontabilitetit Social, si edhe të dhënat shtesë nga tregu i punës. Qëllimi kryesor i punimit është të analizojë ekonominë për sa i takon intensitetit të vlerës së shtuar, importit dhe punësimit, sipas sektorëve dhe në agregat. Një hapësirë e veçantë i kushtohet produktivitetit të inputeve, për të kuptuar aftësinë sektoriale dhe intensitetin e kthimit të inputeve në produkt përfundimtar.