Analizë e lidhjes mes zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike. Një vështrim i Evropës Juglindore

Authori: Arlind Rama
Data e prodhimit: 21.11.2016
Data e shtypjes: 21.11.2016
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Në një sfidë të vazhdueshme për përshpejtimin e ritmit të rritjes, ekonomitë e Evropës Juglindore duhet të eksplorojnë potencialin e të gjitha kanaleve ekonomike kontribuuese në këtë proces. Ndërkohë, studime të mëparshme nuk gjejnë një lidhje domethënëse mes zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike në vendet e EJL-së, pasi mungojnë analizat e përditësuara në këtë drejtim. Ky studim synon të kuptojë lidhjet financë-rritje në një grup përfaqësues prej dhjetë ekonomish në EJL, duke analizuar empirikisht të dhënat më të fundit të disponueshme nëpërmjet teknikave të të dhënave panel. Gjithashtu, ai tenton të analizojë nëse implementimi i kuadrove rregullative dhe i reformave ekonomike gjatë dekadës së fundit, ka kontribuar në rëndësinë që zhvillimi i sektorit financiar ka në rritjen ekonomike.