Efektet makroekonomike të politikës fiskale në Shqipëri: Vlerësim me modelin Svar

Authori: Armela Mançellari
Data e prodhimit: 25.08.2011
Data e shtypjes: 25.08.2011
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Politikat fiskale janë përcaktuese të rëndësishme të zhvillimeve ekonomike. Shpesh, vendimet e qeverisë mbi shpenzimet dhe taksimin luajnë rol të veçantë për përshpejtimin apo ngadalësimin e rritjes ekonomike. Krizat e fundit ekonomike dhe financiare ritheksuan rëndësinë e stimujve fiskalë për rimëkëmbjen e ekonomisë reale, sigurisht të koordinuara me politikën monetare. Ky studim heton efektet makroekonomike të politikave diskrecionare fiskale në rastin e Shqipërisë, me qëllim identifikimin e politikës më të efektshme kundërciklike që nxit rritjen ekonomike, duke ushtruar presione të moderuara mbi inflacionin.