Implikimet e kushteve financiare në tregun e banesave-një analizë kointreguese

Authori: Erjona Suljoti
Data e prodhimit: 05.06.2017
Data e shtypjes: 05.06.2017
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Kriza financiare globale e vitit 2008, theksoi rolin kyç që ka tregu i banesave për ekonominë. Në veçanti, mbas krizës, në studimet akademike i është kushtuar më shumë vëmendje vlerësimit sa më të plotë të faktorëve përcaktues të çmimeve të banesave. Ky studim, nëpërmjet metodës kointegruese VECM, synon të vlerësojë rolin që kanë disa tregues financiarë në ecurinë e çmimeve të banesave në Shqipëri. Rezultatet e analizës empirike tregojnë se kredia bankare ndikon pozitivisht çmimet e banesave në periudhën afatgjatë. Ndërkohë, ecuria e çmimeve të banesave në periudhën afatgjatë, ka lidhje të zhdrejtë me normën e kthimit nga investimet në bono thesari 12- mujore. Një risi e këtij studimi është përfshirja e kursit të këmbimit në përcaktuesit e çmimit të banesave.
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu