Përcaktuesit mikro dhe makroekonomikë të marzhit neto të interesave në sistemin bankar shqiptar (2002-2014)

Authori: Meri Papavangjeli, Eralda Leka
Data e prodhimit: 19.10.2016
Data e shtypjes: 19.10.2016
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Duke përfshirë për të parën herë variablat makroekonomikë në analizën empirike me të dhëna panel për bankat tregtare, ky punim synon të hedhë dritë mbi përcaktuesit e marzhit neto të interesave në sektorin bankar shqiptar. I konsideruar gjerësisht si një tregues i mirë i nivelit të eficiencës së ndërmjetësimit bankar, marzhi i interesave ndihmon në perceptimin e asimetrive në tregun bankar dhe kostove të transmetuara te klientët. Çështja merr rëndësi në kontekstin e politikës monetare, përderisa sa më të larta të jenë asimetritë në treg, aq më i vështirë bëhet transmetimi i sinjaleve të tij.