Rivlerësimi i Modelit Makroekonometrik të Ekonomisë Shqiptare (MEAM)

Authori: Ilir vika, Lorena skufi, Enian Çela, Esida abazaj
Data e prodhimit: 24.11.2016
Data e shtypjes: 24.11.2016
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Makromodeli MEAM është përdorur kryesisht për të analizuar skenarë të ndryshëm të rrezikut në ekonominë shqiptare, por edhe për gjenerimin e projeksioneve të treguesve kryesorë makroekonomikë si inflacioni, komponentët e produktit të brendshëm bruto, tregu i punës etj. Aktualisht, MEAM-i është i vlerësuar me seri kohore deri në vitin 2006. Duke qenë se disa prej treguesve të rëndësishëm në model janë rishikuar gjatë kohëve të fundit, ky material ka për qëllim të hetojë nëse revizionimi i treguesve dhe ndryshimi i periudhës së vlerësimit, duke përfshirë edhe vitet e paskrizës globale, kanë ndikuar në qëndrueshmërinë e modelit.