Roli i parasë si një shtyllë e rëndesishme për politikën monetare: Rasti i Shqipërisë

Authori: Gerti Shijaku
Data e prodhimit: 18.10.2016
Data e shtypjes: 18.10.2016
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Fokusi kryesor i këtij materiali është vlerësimi i funksionit të kërkesës për para dhe të shpejtësisë së qarkullimit të parasë së gjerë, M3, në afatin e mesëm dhe të gjatë, duke pasur parasysh rolin e saj si një shtyllë e dytë e rëndësishme për politikën monetare të Bankës së Shqipërisë, në përputhje me objektivin e saj kryesor, atë të stabilitetit të çmimeve. Rezultatet tregojnë se kërkesa për para është e qëndrueshme edhe pas krizës financiare dhe ekonomike, si dhe ecuria e saj përmban informacion të rëndësishëm për ecurinë e inflacionit.
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu