Sektori financiar dhe ndërlidhjet makroekonomike në makromodelin e ekonomisë shqiptare (MEAM)

Sektori financiar dhe ndërlidhjet makroekonomike në makromodelin e ekonomisë shqiptare (MEAM)
Authori: Lorena Skufi
Data e prodhimit: 30.12.2020
Data e shtypjes: 30.12.2020
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Në këtë material përshkruhet lidhja e sektorit financiar me ekonominë reale në makromodelin MEAM. Në fokus është norma e interesit të kredisë, në terma të ndikimit prej treguesve makroekonomikë si probabiliteti i falimentimit të sektorit privat dhe zhvillimeve ekonomike. Ky material është një përpjekje mbi pasurimin e makromodelit MEAM me tregues financiarë.