Vlerësimi i përcaktuesve të kredisë bankare në vendet e Evropës Qendrore dhe Juglindore

Authori: Sofika Note. Erjona suljoti
Data e prodhimit: 26.05.2017
Data e shtypjes: 26.05.2017
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Pas krizës financiare globale, kredia në vendet e Evropës Qendrore dhe Juglindore është ngadalësuar ndjeshëm, në disa raste edhe është kontraktuar, duke çuar në rënie të ndërmjetësimit financiar dhe ecuri të dobët ekonomike.