Vlerësimi i përcaktuesve të kredisë bankare në vendet e Evropës Qendrore dhe Juglindore

Authori: Sofika Note, Erjona Suljoti
Data e prodhimit: 26.05.2017
Data e shtypjes: 26.05.2017
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Pas krizës financiare globale, kredia në vendet e Evropës Qendrore dhe Juglindore është ngadalësuar ndjeshëm, në disa raste edhe është kontraktuar, duke çuar në rënie të ndërmjetësimit financiar dhe ecuri të dobët ekonomike. Ky punim ka për qëllim të vlerësojë nga ana empirike faktorët që kanë ndikuar në aktivitetin kreditues të bankave në këto vende para dhe pas krizës financiare. Rezultatet e përfituara, duke aplikuar metodën e regresionit të katrorëve më të vegjël në panel me efekte fikse të vendeve, tregojnë se rritja ekonomike, cilësia e kredisë, shkalla e ndërmjetësimit financiar, së bashku me burimet e financimit të huaj dhe vendas janë përcaktuesit themelorë të rritjes së kredisë. Ngërçi në kreditim pas krizës është diktuar kryesisht nga mungesa e dëshirës për të marrë përsipër rrezik si dhe ulja nga e financimit nga jashtë të bankave, ku kjo e fundit deri diku është kompensuar nga rritja e depozitave vendase.
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu