Probleme të politikës monetare dhe parashikimi i inflacionit

Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 21.10.2005
Data e shtypjes: 30.11.2005
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Seria e librave të Konferencave
Parashikimi i inflacionit është kusht i rëndësishëm për transparencën e politikës monetare, e cila i shërben përmirësimit të efektivitetit të mekanizmit të transmisionit si dhe rritjes së përgjegjshmërisë së bankës qendrore të pavarur.