Buletini Zyrtar - Vëllimi XIV - 2012

 
Buletini Zyrtar - Vëllimi 14, nr.12
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni të gjitha vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2012.

Buletini Zyrtar - Vëllimi 14, nr.11
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës në datat 12.12.2012 dhe 20.12.2012.

Buletini Zyrtar - Vëllimi 14, nr.10
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës nga data 31.10.2012 deri 27.11.2012

Buletini Zyrtar - Vëllimi 14, nr.9
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës nga data 26.09.2012 deri 17.10.2012

Buletini Zyrtar - Vëllimi 14, nr.8
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës nga data 28.08.2012 deri 12.09.2012

Buletini Zyrtar - Vëllimi 14, nr.7
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës nga data 11.08.2012 deri 25.08.2012

Buletini Zyrtar - Vëllimi 14, nr.6
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës nga data 29.05.2012 deri 27.06.2012

Buletini Zyrtar - Vëllimi 14, nr.5
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës të datës 16.05.2012

Buletini Zyrtar - Vëllimi 14, nr.4
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës nga data 10.04.2012 deri 25.04.2012

Buletini Zyrtar - Vëllimi 14, nr.3
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës nga data 13.03.2012 deri 28.03.2012

Buletini Zyrtar - Vëllimi 14, nr.2
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës nga data 15.02.2012 deri 29.02.2012

Buletini Zyrtar - Vëllimi 14, nr.1
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës nga data 16.01.2012 deri 25.01.2012