Buletini Zyrtar - Vëllimi 17, nr.7
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni të gjitha vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë nga data 04.11.2015 deri 25.11.2015.

Buletini Zyrtar - Vëllimi 17, nr.5
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni të gjitha vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë nga data 01.07.2015 deri 06.08.2015

Buletini Zyrtar - Vëllimi 17, nr.6
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni të gjitha vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë nga data 02.09.2015 deri 07.10.2015

Buletini Zyrtar - Vëllimi 17, nr.8
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni të gjitha vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë nga data 02.12.2015 deri 16.12.2015

Buletini Zyrtar - Vëllimi 17, nr.4
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni të gjitha vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë të datës 03.06.2015.

Buletini Zyrtar - Vëllimi 17, nr.9
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni të gjitha vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2015

Buletini Zyrtar - Vëllimi 17, nr.1
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni të gjitha vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë nga data 28.01.2015 deri 04.03.2015.

Buletini Zyrtar - Vëllimi 17, nr.2
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni të gjitha vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë nga data 25.03.2015 deri 01.04.2015.

Buletini Zyrtar - Vëllimi 17, nr.3
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni të gjitha vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë të datës 06.05.2015.