Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes 2011

Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 07.08.2012
Data e shtypjes: 07.08.2012
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes
Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes, i përgatitur nga Departamenti i Mbikëqyrjes, përmban një analizë vjetore të veprimtarisë së sistemit bankar dhe të mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2011, një kuadër të plotë të ndryshimeve rregullatore mbikëqyrëse në përshtatje me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare, statistika dhe informacione mbi subjektet e licencuara nga Banka e Shqipërisë si dhe çështje të ecurisë së sistemit bankar.