Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes 2014

Authori: Departamenti i Statistikave
Data e prodhimit: 23.07.2015
Data e shtypjes: 23.07.2015
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes
Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes, i përgatitur nga Departamenti i Mbikëqyrjes, përmban një analizë vjetore të veprimtarisë së sistemit bankar dhe të mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2014, një kuadër të plotë të ndryshimeve rregullatore mbikëqyrëse në përshtatje me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare, statistika dhe informacione mbi subjektet e licencuara nga Banka e Shqipërisë si dhe çështje të ecurisë së sistemit bankar.