Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes 2019

Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes 2019
Authori: Departamenti i Mbikëqyrjes
Data e prodhimit: 30.06.2020
Data e shtypjes: 30.06.2020
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes
Funksioni mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka si objektiv kryesor identifikimin e hershëm të rreziqeve (rrezikut të kredisë, rrezikut të likuiditetit, rrezikut operacional, rrezikut të normës së interesit, rrezikut të kapitalit dhe të përfitueshmërisë, atij të reputacionit dhe pastrimit të parave etj.), si dhe vlerësimin e kontrolleve të brendshme dhe efektivitetit të qeverisjes korporative si faktorë të rëndësishëm të zbutjes së rreziqeve në të gjithë sferën e veprimtarisë së bankave në veçanti, por edhe të subjekteve të tjera jobanka, të cilat licencohen nga Banka e Shqipërisë, por jo vetëm.