Raporti Tremujor i Politikës Monetare, 2019/IV

Raporti Tremujor i Politikës Monetare, 2019/IV
Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 14.11.2019
Data e shtypjes: 14.11.2019
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raport i Politikës Monetare
Objektivi kryesor i politikës monetare në Shqipëri është arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve, e përkufizuar në terma sasiorë si ruajtja e inflacionit rreth nivelit 3%. Nëpërmjet përmbushjes së këtij objektivi, politika monetare nxit rritjen e qëndrueshme dhe afatgjatë të vendit, promovon stabilitetin financiar dhe mbështet rritjen e mirëqenies së përgjithshme të shoqërisë. Në përputhje me parimet e përcaktuara në Dokumentin e Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë zbaton një politikë monetare të orientuar nga e ardhmja, konsistente, të balancuar, të kujdesshme dhe transparente.
Përmbajtja