Fletëpalosja ''Një vështrim mbi Remitancat''

Fletëpalosja ''Një vështrim mbi Remitancat''
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 17.06.2019
Data e shtypjes: 17.06.2019
Kategoria e materialit: Botime edukative / Fletepalosje
Remitancat përbëjnë fluksin më të madh hyrës në ekonominë shqiptare, duke lënë pas investimet e huaja direkte dhe eksportet. Ato kanë qenë fluksi financiar më i qëndrueshëm dhe më i sigurt në ekonominë shqiptare, në vite.