Bazat teorike të programimit monetar. Rasti i Shqipërisë

Authori: Prof.Dr. Marta Muço, Amika Stavri, MBA
Data e prodhimit: 15.06.2000
Data e shtypjes: 15.06.2000
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Nevoja për të pasur një program financiar është tashmë e pranuar për ekonominë e të gjitha vendeve. Ai bëhet edhe më i nevojshëm për vendet të cilat shfaqin situata të theksuara disekuilibri makroekonomik dhe deformime e hezitime në politikat ekonomike që duhet të ndiqen.