Besimi konsumator dhe ekonomia shqiptare - një urë e re informacioni

Authori: Doriana Lama, Klodiana Istrefi
Data e prodhimit: 03.10.2007
Data e shtypjes: 03.10.2007
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Ky material synon të prezantojë lexuesin me vrojtimin tremujor të Besimit të Konsumatorit në Shqipëri dhe rezultatet që ka treguar ai, që nga fillimi i kryerjes së vrojtimit në vitin 2003. Në material diskutohet metodologjia për ndërtimin e Treguesit të Besimit të Konsumatorit, produkti kryesor i vrojtimit, i cili përdoret për të identifikuar ndryshime në ndjesinë e konsumatorit ndaj zhvillimit ekonomik të vendit.