Borxhi i jashtëm i Shqipërisë dhe shërbimi i tij

Authori: Sonila Taçi
Data e prodhimit: 15.09.2002
Data e shtypjes: 15.09.2002
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Për të bërë të mundur dhënien e një panorame të qartë të situatës së borxhit të jashtëm dhe të ecurisë së tij në të ardhmen, paralelisht me vlerësimet cilësore, në material i lihet vend i konsiderueshëm konstatimeve dhe analizave sasiore.