Buletini Zyrtar - Vëllimi 19, nr.7

Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 28.12.2017
Data e shtypjes: 28.12.2017
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Buletini Zyrtar
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni të gjitha vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë nga data 22.11.2017 deri 06.12.2017 (Pjesa e parë e vendimeve).
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu