Buletini Zyrtar - Vëllimi 19, nr.8

Data e prodhimit: 29.12.2017
Data e shtypjes: 29.12.2017
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Buletini Zyrtar
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni të gjitha vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë nga data 06.12.2017 (Pjesa e dytë e vendimeve) deri 20.12.201
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu