Buletini Zyrtar - Vëllimi 19, nr.9

Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 29.12.2017
Data e shtypjes: 29.12.2017
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Buletini Zyrtar
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni të gjitha vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2017.
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu