Buletini ekonomik, Vëllimi 1, Nr.3 - Defiçiti korrent në periudhën 1992-1997 A përbën ai problem?

Authori: Gramoz Kolasi, Altin Tanku
Data e prodhimit: 15.10.1998
Data e shtypjes: 15.10.1998
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Buletini Ekonomik
Situatat e trazuara ekonomike e politike qe kaloi vendi ne gjashtemujorin e pare te vitit 1997 jane reflektuar gjeresisht edhe ne sektorin e jashtem te ekonomise. Kolapsi i menjehershem i skemave piramidale, shkrirja e kursimeve te popullates dhe pasiguria sociale cuan ne zvogelimin e kerkeses per konsum, uljen e aktivitetit tregtar dhe tkurrjen e transfertave private nga jashte.