Dominimi i Sistemit Bankar Shqiptar

Authori: Teuta Baleta, Neritan Kallfa, Luljeta File, Fiqiri Baholli, Suela Bokshi, Edlira Abazi
Data e prodhimit: 15.09.2000
Data e shtypjes: 15.09.2000
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Nisur nga problemet e vazhdueshme, që krijon deformimi i tregut bankar, nevoja për rritje të ndërmjetësimit bankar dhe afrim gjithnjë e më tepër të popullsisë në dyert e bankave, interesit të shprehur për kalimin në zbatimin e politikës monetare nëpërmjet instrumenteve indirekte dhe objektivave për reformim të sistemit bankar u pa e nevojshme përgatitja e këtij materiali, që trajton çështje të monopolit në tregun bankar.