Formulimi i një teorie për ndërmjetësimin financiar në tranzicion

Authori: Erjon Luçi
Data e prodhimit: 15.03.2004
Data e shtypjes: 15.03.2004
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Në këtë punim propozohet një teori alternative ndaj asaj trandicionale për ndërmjetësimin financiar bazuar në literaturën e racionimit të kredisë, e cila gjykohet më e përshtatshme në rastin e vendeve në tranzicion. Një prej implikimeve kryesore të kësaj teorie është se koordinimi i reformave të ndryshme, sidomos i atyre institucionale, është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e shpejtë të ndërmjetësimit financiar në vendet në tranzicion.