Ndikimi i tregtisë mbi rritjen ekonomike: Një model i bazuar në instrumentet e gravitetit për Evropën post-komuniste

Authori: Endrit Yzeiraj
Data e prodhimit: 19.11.2013
Data e shtypjes: 19.11.2013
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Ky studim është i bazuar në literaturën e filluar nga Frankel dhe Romer (1999) për përdorimin e instrumenteve për parashikimin e tregtisë dhe për të analizuar efektin e saj në rritjen ekonomike. Studimi përdor të dhëna në formatin panel për kontroll më të mirë të karakteristikave të pandryshueshme në kohë. Rënia e komunizmit është përdorur si një goditje ekzogjene në sistem. Studimi konstaton se jo të gjithë instrumentet e krijuara janë të suksesshme. Megjithatë instrumentet që performojnë mirë të çojë në rezultate të krahasueshme me ato të literaturës ekzistuese. Tregtia shihet të ketë një efekt pozitiv dhe të rëndësishëm në të ardhurat e një vendi.