Objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë dhe zbatimi i tij në praktikë

Authori: Teuta Baleta
Data e prodhimit: 05.01.2004
Data e shtypjes: 05.01.2004
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Ligji “Për Bankën e Shqipërisë” njeh si objektiv kryesor: “arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve”. Përcaktimi në legjislacion i këtij objektivi shërben si bazë për pavarësinë bankës qendrore. Nga ana tjetër, kjo pavarësi konsolidohet nëse banka qendrore vepron me përgjegjshmëri dhe me transparencë në arritjen e objektivit.