Opinion mbi gjendjen e ekonomisë gjatë tremujorit të parë 2006

Authori: Sektori i Bilancit të Pagesave dhe Vrojtimeve
Data e prodhimit: 09.05.2006
Data e shtypjes: 09.05.2006
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Vleresimi tremujor i gjëndjes ekonomike
Ekonomia shqiptare në fund të tremujorit të parë të vitit 2006, vazhdon të karakterizohet nga një qëndrueshmëri e përgjithshme makroekonomike, e pasqyruar kryesisht në mbajtjen e inflacionit nën kontroll dhe nga një suficit i konsiderueshëm buxhetor, si rezultat i realizimit të të ardhurave mbi nivelin e planifikuar ndërkohë që shpenzimet buxhetore kanë qenë më të ulta se ky nivel.