Politika fiskale dhe kurba e yield-eve në Shqipëri

Authori: Esida Abazaj
Data e prodhimit: 16.07.2013
Data e shtypjes: 16.07.2013
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Ky material hulumton sjelljen e politikës fiskale dhe të kurbës së yield-eve në Shqipëri për periudhën 1999T1:2012T2, duke përdorur funksionet e reagimit ndaj impulseve dhe dekompozimet e variancës, të përftuara nga modeli i Vektorit Autoregresiv.