Raporti Tremujor i Politikës Monetare, 2017/III

Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 10.08.2017
Data e shtypjes: 10.08.2017
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raport i Politikës Monetare
Informacioni i analizuar në këtë raport tregon për një rritje të vazhduar të ekonomisë shqiptare, e mbështetur nga faktorë të brendshëm e të jashtëm, në një mjedis financiar stimulues me prime të ulëta rreziku. Ndërkohë, inflacioni mesatar i tremujorit të dytë është ngadalësuar, i diktuar nga faktorë të përkohshëm të cilët nuk prekin trendin rritës të pritur në afatin e mesëm. Politika monetare stimuluese është përcjellë në tregjet financiare, duke sjellë normat e interesit në nivelet më të ulëta historike, duke ndihmuar reduktimin e primeve të rrezikut dhe, duke mundësuar rritjen e kredisë në lekë. Banka e Shqipërisë gjykon se tendenca rritëse e ekonomisë do të vijojë e do të jetë e mjaftueshme për ta pozicionuar ekonominë në ekuilibër, duke kthyer inflacionin në objektiv brenda vitit 2018.
Përmbajtja