Raporti Vjetor 1996

Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 03.06.1997
Data e shtypjes: 03.06.1997
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti Vjetor
Në përgjithësi viti 1996 filloi në kushtet e një stabiliteti të përgjithshëm makroekonomik të siguruar gjatë viteve të fundit. Është fjala për periudhën 1993-1995, periudhë së cilës përvec frenimit të thellimit të mëtejshëm të shpërpjesëtimeve të brendshme dhe të jashtme të ekonomisë, i korrespondon një seri e tërë vendimesh dhe rregullimesh strukturore, frut i të cilave ishte stabiliteti i përgjithshëm makroekonomik.