Raporti Vjetor 2016

Raporti Vjetor i Bankës së Shqipërisë përmban një analizë të veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë në raport me përmbushjen e funksioneve dhe detyrave ligjore të saj gjatë një viti. Gjithashtu, raporti evidenton punën dhe arritjet e institucionit për përmbushjen e strategjisë së zhvillimit afatmesëm dhe afatgjatë të tij. Ai përshkruan gjerësisht aktivitetet e Bankës së Shqipërisë në hallkat kryesore të funksionimit të saj. Pjesë përbërëse e Raportit Vjetor janë edhe pasqyrat financiare të Bankës së Shqipërisë, së bashku me opinionin e auditorit të jashtëm

Botohet një herë në vit, në gjuhët shqipe dhe angleze.
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu