Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes 1998

Authori: Departamenti i Mbikëqyrjes
Data e prodhimit: 04.01.1999
Data e shtypjes: 04.01.1999
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes
Funksioni i mbikëqyrjes bankare ushtrohet nga Banka e Shqipërisë, si bankë qendrore, në bazë të ligjit “Për Bankën e Shqipërisë” dhe të ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”. Për të realizuar mbikëqyrjen bankare është krijuar që në vitin 1992 Departamenti i Mbikëqyrjes Bankare.