Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes 2002

Authori: Departamenti i Statistikave
Data e prodhimit: 01.01.2003
Data e shtypjes: 01.01.2003
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes
Gjatë vitit 2002, Departamenti i Mbikëqyrjes ka bërë hapa pozitivë në drejtim të rritjes së profesionalizmit në punë, të shoqëruara edhe me zhvillime të rëndësishme në drejtim të standardizimit të procesit të punës, përmirësimit të kuadrit rregullativ nëpërmjet vjeljes së një mendimi me bazë më të gjerë, rritjes së objektivitetit në gjykim dhe përdorimit të teknikave më të sofistikuara dhe bashkëkohore në drejtim të identifikimit të rreziqeve dhe të marrjes së masave paraprake për parandalimin e tyre.