Raporti i anketimit mbi përdorimin e instrumenteve të pagesës - Individët

Authori: Kliti Ceca, Alban Pllaha, Valentina Semi
Data e prodhimit: 06.05.2013
Data e shtypjes: 06.05.2013
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Në kuadrin e vlerësimit të përdorimit të instrumenteve të pagesave, në periudhën shkurt – mars 2012, është kryer një anketim me 200 individë dhe janë analizuar përgjigjet e tyre. Anketimi është krye në zonën Tiranë – Durrës ku është dhe përqendrimi kryesor i popullsisë, njëkohësisht dhe i transaksioneve bankare. Studimi është i bazuar mbi një anketim publik. Ai pasqyron vlerësime të të anketuarve për pyetjet e shtruara. Gjetjet kryesore të anketimit konsistojnë në: një zhvillim i dukshëm i përdorimit të instrumenteve bankare në krahasim me disa vite më parë, mbështetje për projektet e Bankës së Shqipërisë që lidhen me edukimin financiar, thellimi i edukimit financiar dhe kthimi i saj në një kulturë të përgjithshme, monitorimi i kulturës financiare të publikut në tërësi, perceptim më i thelluar i çështjeve që lidhen me transparencën që lidhet me përdorimin e instrumenteve bankare, etj..