Raporti i politikës monetare për gjashtëmujorin I '04

Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 28.07.2004
Data e shtypjes: 28.07.2004
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti gjashtemujor i Politikes Monetare
Ndërkohë që politikat nxitëse në vendet e zhvilluara po rigjallërojnë kërkesën agregate dhe klimën ekonomike, të dhënat paraprake, ndonëse të kufizuara, tregojnë se ekonomia shqiptare ka vazhduar të ruajë ritmet e mërparshme të rritjes, në kufirin rreth 6 për qind.