Transparenca e Bankës së Shqipërisë

Authori: Sofika Note
Data e prodhimit: 01.06.2005
Data e shtypjes: 01.06.2005
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Transparenca është bërë një nga shtyllat institucionale më të rëndësishëm të politikës monetare, së cilës Banka e Shqipërisë i ka kushtuar një vëmendje gjithmonë në rritje. Ky material synon të japë një matje sasiore të transparencës së Bankës së Shqipërisë, duke e krahasuar atë me bankat qendrore të vendeve të zhvilluara. Gjithashtu, materiali ofron edhe një përpjekje për të vlerësuar dimensionin real të transparencës, shkallën e të kuptuarit të publikut.