Vrojtimi i aktivitetit depozitues dhe kreditues gjatë periudhës janar-qershor 2005

Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 16.08.2005
Data e shtypjes: 16.08.2005
Kategoria e materialit: Vrojtime periodike / Vrojtim i aktivitetit kreditues e depozitues
Konkluzionet e vrojtimit të kryer mbi aktivitetin kreditues dhe depozitues për bankat e nivelit të dytë gjatë periudhës janar - qershor 2005