Vrojtimi i aktivitetit depozitues dhe kreditues gjatë periudhës nëntor 2002-maj 2003

Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 30.06.2003
Data e shtypjes: 30.06.2003
Kategoria e materialit: Vrojtime periodike / Vrojtim i aktivitetit kreditues e depozitues
Konkluzionet e vrojtimit të kryer mbi aktivitetin kreditues dhe depozitues për bankat e nivelit të dytë gjatë periudhës maj - dhjetor 2003