Vrojtimi i besimit të biznesit: aspekte metodologjike dhe analizë ekonomike e rezultateve

Authori: Evelina Celiku, Diana Shtylla
Data e prodhimit: 03.10.2007
Data e shtypjes: 03.10.2007
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Ky studim paraqet një trajtim të gjerë të metodologjisë dhe një analizë ekonomike të detajuar të rezultateve të Vrojtimit të Besimit të Biznesit të organizuar nga Banka e Shqipërisë. Metodologjia e vrojtimit është trajtuar duke ndjekur parimet teorike dhe praktike të Vrojtimeve të Tendencës së Biznesit të organizuara në vendet e OECD-së.