Vrojtimi për aktivitetin kreditues, T2 - 2019

Vrojtimi për aktivitetin kreditues, T2 - 2019
Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 19.07.2019
Data e shtypjes: 19.07.2019
Kategoria e materialit: Vrojtime periodike / Vrojtim i aktivitetit kreditues
Bankat tregtare vlerësuan se mbajtën të pandryshuara standardet për kreditë dhënë bizneseve gjatë tremujorit të dytë të vitit 2019. Kërkesa për kredi nga ana e bizneseve, sipas opinionit të bankave, ishte më e ulët në tremujorin e dytë, si në segmentin e biznesit të madh ashtu edhe në atë të mesëm e të vogël, e ndikuar nga kreditë me qëllim investimi.