Përmirësimi i kuadrit operacional të Bankës së Shqipërisë dhe nxitja e tregut ndërbankar

Authori: Arta Pisha, Suzana Sheqeri
Data e prodhimit: 15.05.2002
Data e shtypjes: 15.05.2002
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Kuadri operacional luan një rol të rëndësishëm në politikën monetare të Bankës së Shqipërisë në drejtim të sinjalizimit të qëndrimit të politikës monetare, të orientimit të normave të interesit në treg, të menaxhimit të situatës së likuiditetit në treg.