Rregullore të mbikëqyrjes

Banka e Shqipërisë miraton rregullore që përcaktojnë kërkesa, afate dhe procedura për ushtrimin e një veprimtarie të sigurtë dhe të qëndrueshme nga subjektet e licencuara dhe të mbikëqyrura prej saj.

Për secilën rregullore, ju do të gjeni vendimin për miratimin e saj, vendimet pasuese për ndryshime të rregullores ndër vite (nëse ka), si dhe një version të integruar i cili pasqyron edhe këto ndryshime.

11 - 20 nga 28 rezultate
Faqe 2 nga 3

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu